از صنعت برق چه می دانیم

bargh-new

به طوری كه از نام این نیروگاهها بر می آید هریك ازآنها برای تولید برق, فن آوری ویژه ای دارند در حال حاضر انواع نیروگاههایی كه در كشور ما ایران دردست بهره برداری قراردارند عبارتند از نیروگاههای آبی, گازی, دیزلی, بادی, خورشیدی, سیكل تركیبی و به زودی نوع اتمی آن نیز شروع به كارخواهد كرد ولی قبل ازاینكه وارد بحث نیروگاهها, تولید, انتقال و توزیع برق شویم, بهتراست كمی درباره كاربردهای گوناگون انرژی ها و تبدیل آنها به انرژی برق و روشهای تولید آن سخن بگویی.

انواع نیروگاه‌هایی كه در سطح جهان به امر تولید برق اشتغال دارند عبارتند از:

۱. نیروگاههای بخاری

۲. نیروگاههای آبی

۳. نیروگاههای گازی

۴. نیروگاههای سیكل تركیبی

۵. نیروگاههای اتمی

۶. نیروگاههای خورشیدی

۷. نیروگاههای بادی

۸. نیروگاههای پمپ ذخیره ای

۹. نیروگاههای جذر و مدی دریا

۱۰. نیروگاههای زمین گرمایی ( ژئوترمال)

۱۱. نیروگاههای موجی (موج دریا)

۱۲. نیروگاههای دیزلی

۱۳. نیروگاههای مگینتوهیدرودینامیكMHD

۱۴. نیروگاههای بیوماس

به طوری كه از نام این نیروگاهها بر می‌آید هریك ازآنها برای تولید برق، فن آوری ویژه ای دارند . در حال حاضر انواع نیروگاههایی كه در كشور ما ایران دردست بهره برداری قراردارند عبارتند از: نیروگاههای آبی، گازی، دیزلی، بادی، خورشیدی، سیكل تركیبی و به زودی نوع اتمی آن نیز شروع به كارخواهد كرد. ولی قبل ازاینكه وارد بحث نیروگاهها، تولید، انتقال و توزیع برق شویم، بهتراست كمی درباره كاربردهای گوناگون انرژی ها و تبدیل آنها به انرژی برق و روشهای تولید آن سخن بگوییم. استفاده از انرژیهای خدادادی موجود درطبیعت، همیشه مورد نظربوده است. مطالعات گوناگونی برای تغییر شكل انرژی، به طوری كه به كارگیری آن ساده باشد، صورت گرفته است. حاصل این كوشش ها، انرژی الكتریكی است كه ازتبدیل سایر انرژی ها به دست می آید.امروزه یكی ازمهم ترین شكل های انرژی كه درتمام جهان مود استفاده قرار می گیرد ، انرژی برق است. همان طور كه دركتاب های علوم خوانده ایم، انرژیها قابل تبدیل به یكدیگرند. مثلاً انرژی مكانیكی را می توان به انرژی الكتریكی تبدیل كرد. به همین ترتیب انرژی شیمیایی و حرارتی را و برعكس.عوامل زیرسبب می شوند كه استفاده ازبرق ساده تر و راحت تر از سایر انرژیها باشد:

۱. برق را می توان به سهولت از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال داد. به عنوان مثال توسط دو رشته سیم انرژی الكتریكی به خانه ما راه می یابد.

۲. كاركردن با برق ساده تر است.

۳. دستگاههای متعددی می توان ساخت كه با برق كار كنند.

۴. درتبدیل انرژی الكتریكی به انرژیهای دیگرمواد زاید ایجاد نمی شود.

دیدگاه ها بسته شده است