آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين (ارتينگ)

ear

اين آيين نامه جايگزين آيين نامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال زمين مصوب جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۶۵ شوراي عالي حفاظت فني كشور شده است.

دانلود آیین نامه

 

دیدگاه ها بسته شده است